Положення про відділ

БОЧЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШОСТА СЕСІЯ
Друге пленарне засідання

Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2017                                        с.Бочечки

Про затвердження Положення
про відділ освіти, культури і
туризму,молоді та спорту
Бочечківської сільської ради

         Заслухавши інформацію сільського голови, щодо необхідності передачі до комунальної власності територіальної громади закладів освіти, що знаходяться на території сільської ради, з метою вдосконалення роботи виконавчих органів Бочечківської сільської ради, структурування функціональних напрямків діяльності відповідно до статей 26, 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про освіту», відповідно до рішення Бочечківської сільської ради від 21.12.2017 «Про затвердження структурита граничної чисельності апарату Бочечківської сільської ради і її виконавчих органів»,сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Утворити відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради та затвердити його Положення (додаток 1).

2.Призначити виконуючим обов’язки начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту (до моменту призначення за результатами конкурсу) Степаненко Світлану Михайлівну з 02 січня 2018 року.

3.Виконуючому обов’язки начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Степаненко Світлані Михайлівні здійснити державну реєстрацію відділу згідно чинного законодавства.

4.Визнати такими, що втратили чинність рішення Бочечківської сільської ради від 11.08.2017 «Про затвердження Положення про відділ освіти, молоді та спорту Бочечківської сільської ради» та «Про затвердження Положення про відділ культури Бочечківської сільської ради».

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров′я, фізкультури, спорту та соціальної  політики (голова – Распутько О.Ю.).

Сільський голова                                                                С.М.Граченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сільської ради
7 скликання (6 сесія)
від 22 грудня 2017 року
_____________С.М.Граченко

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
БОЧЕЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1.Загальні положення та структура відділу

1.1.Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради(далі – Відділ) є виконавчим органом Бочечківської сільської ради.

Скорочена назва: Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту.

1.2.Засновником Відділу є Бочечківська сільська рада. Відділ є підзвітним і підконтрольним Бочечківській сільській раді, підпорядкованим виконавчому комітету та сільському голові. Відділ є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів ради, покладених на нього у встановленому порядку, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Департаменту освіти і науки, Управлінню молоді і спорту та Управлінню культури Сумської обласної державної адміністрації.

1.3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами Міністерства культури України, рішеннями Бочечківської сільської ради, виконавчого комітету Бочечківської сільської ради, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

1.4.Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка, має право у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

1.5.Місцезнаходження Відділу: 41635, Сумська область, Конотопський район, село Бочечки, вулиця Тракторна,2.

1.6.Структура і штатний розпис Відділу складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України та затверджуються рішенням Бочечківської сільської ради.

1.7.При Відділі створюється колегія. Склад колегії затверджується розпорядженням сільського голови за поданням начальника Відділу. Рішення колегії затверджуються наказами начальника Відділу.

1.8.При Відділі створюється рада з питань освіти, молоді та спорту (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості, тощо.

1.9.Відділ утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

2.Завдання та повноваження Відділу

2.1.Основними завданнями Відділу є:

2.1.1.Реалізація державної політики в галузі освіти, культури і туризму, спорту, справах молоді і виховання (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади).

2.1.2.Аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання програми громади із розвитку освіти.

2.1.3.Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.1.4.Контроль за дотриманням законодавства України в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території громади.

2.1.5.Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів громади, організація їх (крім приватних) фінансового забезпечення, зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності навчальних закладів різних форм власності.

2.1.6.Проведення атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності; оприлюднення результатів атестації.

2.1.7.Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

2.1.8.Комплектування навчальних закладів педагогічними кадрами, в тому числі керівними кадрами; удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.1.9.Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів громади.

2.1.10.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах громади.

2.1.11.Реалізація державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

2.1.12.Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань культури, мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини.

2.1.13.Створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території громади.

2.1.14.Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників закладів культури, підпорядкованих Відділу.

2.1.15.Забезпечення, у межах наданих повноважень, доступності позашкільної мистецької освіти.

2.1.16.Вирішення питань про надання неповнолітнім, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне та пільгове користування закладами культури, підпорядкованими Відділу.

2.1.17.Вирішення питань звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання дітей пільгових категорій, які проживають на території громади.

2.1.18.Сприяння захисту прав і законних інтересів суб’єктів діяльності в галузі культури та туризму громади.

2.1.19.Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.

2.2.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1.Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами громади.

2.2.2.Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

2.2.3.Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загально – освітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

2.2.4.Здійснює в межах своєї компетенції інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

2.2.5.Проводить атестацію підпорядкованих відділу освіти навчальних закладів громади щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.

2.2.6.Готує проекти рішень про закріплення за дошкільними навчальними закладами, загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл та приватних шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

2.2.7.Готує проекти рішень сільської ради, виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови, які стосуються діяльності Відділу та підпорядкованих йому закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, з питань розвитку культури, туризму, мистецтв та охорони культурної спадщини громади.

2.2.8.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі інклюзивне, індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх, спеціальних, навчальних закладах.

2.2.9.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах.

2.2.10.Вносить пропозиції до виконавчого комітету ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, позашкільних та навчальних закладів тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

2.2.11.Забезпечує організацію в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

2.2.12.Організовує нормативно-правове забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в громаді.

2.2.13.Контролює дотримання підпорядкованими навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

2.2.14.Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

2.2.15.Забезпечує в межах своїх повноважень виконання норм Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах та установах освіти.

2.2.16.Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в підпорядкованих навчальних закладах громади.

2.2.17.Контролює відповідність статутів підпорядкованих навчальних закладів вимогам нормативно-правових документів.

2.2.18.Сприяє навчально-методичному забезпеченню підпорядкованих навчальних закладів.

2.2.19.Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, погоджує річні плани роботи дошкільних, позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

2.2.20.Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

2.2.21.Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

2.2.22.Організовує фінансове забезпечення підпорядкованих навчальних закладів.

2.2.23.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів, аналізує їх використання.

2.2.24.Контролює та аналізує використання підпорядкованими навчальними закладами коштів загального та спеціального фондів.

2.2.25.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; уведенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

2.2.26.Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

2.2.27.Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

2.2.28.Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, здійснює соціально-педагогічний патронаж.

2.2.29.Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

2.2.30.Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

2.2.31.Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

2.2.32.Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів, вихованців.

2.2.33.Контролює організацію харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету громади та залучених коштів.

2.2.34.Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей, учнів, вихованців у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

2.2.35.Прогнозує потребу громади у педагогічних працівниках і спеціалістах.

2.2.36.Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.2.37.Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2.2.38.Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до нормативно-правових актів про атестацію педагогічних працівників України.

2.2.39.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

2.2.40.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної освіти в громаді, про стан та розвиток галузі культури громади, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

2.2.41.Інформує населення про стан та перспективи розвитку дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної освіти на території громади (не рідше ніж один раз на рік).

2.2.42.Здійснює управління закладами культури, які підпорядковані Відділу, організовує та координує їх діяльність, забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

2.2.43.Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно-творчі підходи у діяльності закладів культури та туризму, впроваджує нові моделі організації культурної та туристичної діяльності.

2.2.44.Створює умови для розвитку сфери культури, мистецтв та туризму громади, зміцнює матеріально-технічну базу підвідомчих закладів, поповнює бібліотечний фонд.

2.2.45.Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників підвідомчих закладів.

2.2.46.Створює умови для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення та роботи туристичних організацій.

2.2.47.Організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

2.2.48.Вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до законодавства, підтримує дружні культурні зв’язки з відповідними структурами міст-побратимів у межах своїх повноважень.

2.2.49.Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

2.2.50.Здійснює контроль за дотриманням закладами культури, підпорядкованими Відділу, чинного законодавства, що регламентує роботу зазначених закладів.

2.2.51.Здійснює контроль за використанням приміщень закладів культури за призначенням.

2.2.53.Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.2.54.Надає у межах своїх повноважень інформаційно-методичну та консультативну допомогу закладам, установам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької та туристичної сфери громади.

2.2.55.Організовує наради з питань розвитку галузі культури та туризму громади, бере участь у розробці відповідних програм.

2.2.56.Сприяє збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

2.2.57.Подає сільському голові пропозиції щодо відзначення працівників галузі культури, мистецтв та туризму громади і працівників Відділу державними нагородами, присвоєння почесних звань, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній діяльності.

2.2.58.Забезпечує реалізацію держаної політики у сфері релігії.

2.2.59.Проводить атестацію закладів, підпорядкованих Відділу, оприлюднює її результати та проводить атестацію працівників галузі культури громади.

2.2.60.Укладає в межах своїх повноважень договори, угоди, контракти.

2.2.61.Здійснює представництво інтересів Бочечківської сільської ради, її виконавчого комітету та сільського голови в судах загальної юрисдикції, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності за довіреністю сільського голови в межах повноважень Відділу.

2.2.62.Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних органів, судів, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду за дорученням керівництва Відділу.

2.2.63.Здійснює контроль та координацію діяльності підвідомчих закладів.

2.2.64.Затверджує річні плани роботи комунальних закладів культури.

2.3.Відділ має право:

2.3.1.Залучати до розроблення програми розвитку освіти громади та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

2.3.2.Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

2.3.3.Скликати конференції педагогічних працівників, у тому числі щороку серпневі, проводити семінари, наради керівників підпорядкованих навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

2.3.4.Вносити органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування підпорядкованих навчальних закладів та Відділу, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади.

2.3.5.Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників підпорядкованих навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству України або видані з перевищенням повноважень.

2.3.6.Контролювати надання платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

2.3.7.Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі, які знаходяться на балансі Відділу.

2.3.8.Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

2.3.9.Скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та створювати робочі групи з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.3.10.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Бочечківської сільської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

2.3.11.Залучати до організації та проведення культурно-мистецьких заходів спеціалістів інших структурних підрозділів Бочечківської сільської ради, спеціалістів, окремих виконавців та творчі колективи закладів, установ, підприємств та організацій культурно-мистецької сфери.

2.3.12.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Бочечківської сільської ради, виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

2.3.13.Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації культурних закладів всіх типів і форм власності.

3.Організація роботи Відділу

3.1.Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи та індивідуальних планів роботи.

3.2.Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3.На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження сільського голови.

3.4.Виконавчий комітет Бочечківської сільської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

4.Правовий статус начальника Відділу,

Його права і обов’язки

4.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі розпорядженням сільського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про освіту».

4.2.Особа, яка призначається на посаду начальника Відділу, повинна мати вищу фахову освіту, стаж роботи за фахом не менш як 5 років та володіти державною мовою.

4.3.Начальник Відділу, представляючи інтереси громади в галузі освіти, культури, молоді та спорту у відносинах з юридичними та фізичними особами:

4.3.1.Здійснює керівництво діяльністю Відділом, забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу.

4.3.2.Затверджує положення про служби Відділу, ради громади, функціональні обов’язки його працівників, узгоджує статути закладів культури.

4.3.3.Планує роботу Відділу і аналізує стан її виконання.

4.3.4.Видає у межах компетенції Відділу накази, організує і контролює їх виконання.

4.3.5.Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Відділу, керівників та педагогічних працівників підпорядкованих навчальних закладів відповідно до діючого законодавства України.

4.3.6.Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника приватного навчального закладу.

4.3.7.Візує рішення сільської ради та її виконавчого комітету, які стосуються діяльності Відділу та підпорядкованих йому закладів.

4.3.8.Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти.

4.3.9.Подає на затвердження сільського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Відділу.

4.3.10.Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти, культури, молоді та спорту (крім приватних).

4.3.11.Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти громади державними нагородами, в тому числі президентськими відзнаками, про присвоєння їм почесних звань України.

4.3.12.Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

4.3.13.Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання, культури, молоді та спорту.

4.3.14.Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів культури.

4.3.15.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування культурних закладів, що знаходяться в комунальній власності, аналізує їх використання.

4.3.16.Організовує з керівниками структурних підрозділів підготовку в закладах культури до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного і капітального ремонтів приміщень.

4.3.17.Організовує з керівниками структурних підрозділів проведення атестації бібліотечних, музейних, педагогічних, клубних, бухгалтерських працівників.

4.3.18.Призначає на посади та звільняє з посад керівників підвідомчих закладів, відповідно до чинного законодавства України.

5.Права і обов’язки працівників Відділу

5.1.Працівники Відділу мають право:

5.1.1.Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2.На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3.На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4.На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5.На соціальний і правовий захист.

5.1.6.Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7.Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8.Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2.Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1.Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2.Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради, громади та її виконавчих органів.

5.2.3.Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4.Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, антикорупційне законодавство, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5.Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

5.2.6.Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7.Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8.Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9.Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10.Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством України, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11.Підтримувати авторитет ради, громади та її виконавчих органів.

5.2.12.Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством України, не підлягає розголошенню.

5.2.13.Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14.Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2.15.Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

5.3.Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4.Посадовим особам Відділу забороняється:

5.4.1.Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2.Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства України, вважаються корупційними.

5.4.3.Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь – якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4.Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5.Брати участь у страйках.

6.Фінансове та матеріально-технічне

забезпечення діяльності Відділу

6.1.Відділ фінансується за рахунок коштів сільського бюджету, виділених на його утримання.

6.2.Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3.Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

6.4.Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може розподілятися серед засновників, працівників Відділу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

6.5.Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7.Відповідальність посадових осіб Відділу

7.1.Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством України порядку.

7.2.За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8.Заключні положення

8.1.Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань дотримання бюджетного законодавства та фінансового забезпечення, не допускається.

8.2.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Бочечківської сільської ради.

8.3.Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Бочечківської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.4.У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. 

Секретар сільськоїради                                                        О.І.Третьякова