РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БОЧЕЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти,
культури і туризму,
молоді та спорту
Бочечківської сільської ради
05.03.2021 № 20-ОД

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БОЧЕЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради (далі Регламент) є нормативно-правовим актом, який регулює механізм організації взаємодії керівництва та навчальних закладів Бочечківської сільської ради при реалізації повноважень, визначених Конституцією України та законами України, іншими нормативно-правовими актами та іншого забезпечення відділу.
1.2. Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради (далі-Відділ) є підзвітним і підконтрольним Бочечківській сільській раді, підпорядкованим виконавчому комітету та сільському голові. Відділ є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів ради, покладених на нього у встановленому порядку, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Департаменту освіти і науки, Управлінню молоді і спорту та Управлінню культури Сумської обласної державної адміністрації.
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами Міністерства культури України, рішеннями Бочечківської сільської ради, виконавчого комітету Бочечківської сільської ради, розпорядженнями сільського голови, Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
1.4. Відділ будує свою роботу на засадах законності, персональної відповідальності, ділового обговорення і вирішення конкретних питань, гласності, відкритості та врахування думки батьків учнів, незалежності від політичних, та релігійних об’єднань.
1.5. З метою оперативного управління закладами освіти начальник Відділу затверджує посадові обов’язки працівників відділу, координує їх роботу, делегує їм, а також керівникам закладів освіти окремі свої повноваження.

ІІ. СТРУКТУРА І АПАРАТ ВІДДІЛУ

2.1. До складу Відділу освіти входить начальник, 3 головних спеціалісти та інженер з охорони праці.
2.2. Централізована бухгалтерія Відділу – структурний підрозділи, що входять до складу відділу за принципом безпосереднього підпорядкування і не є юридичною особою.
2.3. Відділ здійснює організаційне, юридичне, фінансове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення закладів освіти, контроль за виконанням закладами освіти, законів України, указів та розпоряджень, рішень та актів законодавчої влади в галузі освіти.
2.4. Структурний підрозділ відділу діє відповідно до Положення про Відділ. Працівники працюють відповідно до посадових інструкцій та функціональних обов’язків.

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

1.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи та індивідуальних планів роботи.
1.2. Планування роботи Відділу освіти є одним із засобів організаційного забезпечення діяльності системи освіти на території сільської ради і здійснюються за перспективними (на півріччя), календарними (на місяць) та тижневими планами з урахуванням поточного моменту і ситуації, що складається.
1.3. Плани роботи Відділу складаються головним спеціалістом. Контроль за виконанням плану роботи відділу здійснює головний спеціаліст Відділу освіти, який інформує про виконання плану на колегії Відділу.
1.4. Щочетверга начальник Відділу проводить апаратну нараду з працівниками відділу щодо підведення підсумків роботи, визначення чергових завдань.

ІV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАРАД У ВІДДІЛІ

4.1. Наради проводяться начальником Відділу, головним спеціалістом, згідно з планом роботи тривалістю не більше 2-годин.
4.2. Перелік питань внесення до порядку денного наради, коло запрошених визначаються за погодженням із начальником Відділу і затверджуються ним.
4.3. Головний спеціаліст завчасно готує план проведення наради і необхідні матеріали, веде й оформлює протокол, контролює виконання прийнятих рішень, даних доручень і доповідається керівнику.
4.4. По матеріалах нарад і результатах розгляду окремих питань при необхідності готуються накази по Відділу.

V. ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ КОЛЕГІЇ

5.1. Для підготовки рекомендацій щодо виконання Відділом своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Відділі утворюється колегія.
5.2. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів законодавчої та виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної адміністрації та розпорядженнями голови Бочечківської сільської ради, іншими нормативними документами та Положенням про колегію відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради.
5.3. До складу Колегії входять: начальник відділу, заступник голови Бочечківської сільської ради, спеціалісти відділу, директор Комунальної установи «Бочечківський центр професійного розвитку педагогічних працівників»; можуть входити посадові особи органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, представники громадських організацій району (за згодою).
5.4. Засідання колегії проводяться відповідно до затверджених планів та в разі потреби.
5.5. Проект плану роботи колегії формується секретарем колегії.
5.6. План роботи колегії затверджується начальником Відділу.
5.7. На засіданнях колегії ведеться протокол, в якому фіксується хід та результати проведення засідання. Протоколи засідань колегії зберігаються у секретаря.
5.8. Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника Відділу освіти.

VI. ПІДГОТОВКА І НАПИСАННЯ НАКАЗІВ

6.1. Начальник Відділу видає одноосібно у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством України, накази, і несе за них відповідальність відповідно до чинного законодавства.
6.2. За підготовку проектів наказів відповідають головні спеціалісти, керівник структурного підрозділу відповідно до розподілу обов’язків. Проекти наказів і додатки до них повинні бути кваліфіковано підготовлені з коротким викладенням суті питання, визначенням конкретних заходів, строків та виконавців, осіб, що здійснюють контроль.
6.3. Накази щодо призначення, переміщення, звільнення працівників, різні заохочення, нагороди та стягнення готуються головним спеціалістом.
6.4. Додатки до наказів підписуються виконавцем.
6.5. Накази Відділу ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими наказами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
6.6. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), видані по Відділу, підлягають обов’язковому оприлюдненню на сайті Відділу та розсилці на офіційні електронні скриньки заінтересованим органам, підприємствам, установам, не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

VII. ОРГНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ

7.1. Організація роботи з документами в Відділі здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства.
7.2. Діловодство в Відділі ведеться згідно з номенклатурою справ.
7.3. Відповідальність за організацію виконання документів покладається:

  • на начальника Відділу;
  • головних спеціалістів (відповідно до розподілу обов’язків).

VIII. КОНТРОЛЬНО-КООРДИНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

8.1. Начальник Відділу здійснює контроль за виконанням працівниками, керівниками закладів освіти законів України, указів, розпоряджень та інших актів законодавчої та виконавчої влади в галузі освіти.
8.2. Роботу по реалізації актів законодавчої та виконавчої влади в галузі освіти організовують особисто начальник Відділу та головні спеціалісти згідно з розподілом обов’язків.

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ У ВІДДІЛІ

9.1. Працівники Відділу організовують особисте виконання актів законодавчої та виконавчої влади.
9.2. Усі вхідні документи, листи в день їх одержання реєструються і передаються на розгляд начальнику Відділу, а в разі його відсутності (відпустка, довготривале відрядження, хвороба) – головному спеціалісту. Вони в резолюціях визначають конкретні доручення працівникам, вказують строки виконання, ставлять свої підписи і дату.
9.3. Спеціалістом Відділу, відповідальним за діловодство, документ надається виконавцю під розпис; до книги реєстрації вхідного листування записується резолюція кому і куди передано документ.
9.4. На виконання резолюції при потребі видаються накази не пізніше як через 3 дні після одержання документа.
9.5. Зміст документу доводиться до відповідних працівників Відділу, керівників закладів освіти листом (на офіційну адресу електронної пошти) або шляхом ознайомлення під підпис.
9.6. Інформація про виконання вхідного документа, наказу підписується виконавцем і надається начальнику Відділу у зазначений строк. В інформаціях коротко і конкретно викладається про здійснені заходи, їх наслідки і наявні недоліки і яка робота планується на майбутнє.
9.7. Контроль за виконанням службових документів покладається на головного спеціаліста Відділу.
9.8. Службові документи знімаються з контролю начальником Відділу.

Х. ФОРМУВАННЯ СПРАВ ТА ПІДГОТОВКА ЇХ ДО ПЕРЕДАЧІ В АРХІВ

10.1. Облік і формування справ у діловодстві Відділу здійснюється за номенклатурою, яка складається за участю спеціаліста архівного відділу районної державної адміністрації.
10.2. Складання та оформлення номенклатури справ здійснюється відповідно до вимог глави 1 розділу IV Правил організації діловодства та архівного зберігання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 та наказом Міністерства юстиції України від 04.07.2018 року за № 2277/5 «Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях».

ХІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН. РОЗГЛЯД ПИСЬМОВИХ
ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

11.1. Прийом громадян проводиться начальником Відділу, спеціалістами, працівниками централізованої бухгалтерії згідно з графіком:

1Начальник відділуЩочетверга з 08.00 до 12.00
2Головні спеціалісти відділЩочетверга з 08.00 до 12.00
3Головний бухгалтер централізованої
відділу
Щочетверга з 08.00 до 12.00
4Інженер з охорони праці відділуЩочетверга з 08.00 до 12.00
5Бухгалтер централізованої бухгалтерії відділуЩочетверга з 08.00 до 12.00
6Економіст централізованої бухгалтеріїЩочетверга з 08.00 до 12.00

11.2. Пропозиції, заяви і скарги громадян, які надходять до Відділу, розглядаються в строки відповідно до діючого законодавства.
11.3. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до Відділу, здійснюють працівники Відділу відповідно до їх компетенції та вживають відповідних заходів.
11.4. Прийом і реєстрація листів, видача довідок громадянам за їх зверненнями здійснюється головний спеціалістом Відділу.
11.5. Організація та виконання звернень громадян здійснюється головним спеціалістом Відділу.
11.6. Головний спеціаліст Відділу здійснює комплексне вивчення письмових звернень громадян, розгляд причин, що їх викликали, готує пропозиції щодо усунення відповідних порушень і недоліків.

ХІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ.
РЕЖИМ РОБОТИ

12.1. Початок роботи у Відділі – 08.00, закінчення роботи 17.15 (п’ятниця – 16.00). Обідня перерва з 12.00 до 13.00.
12.2. Перебування працівників Відділу зі службових питань у робочий час поза робочим місцем погоджується з начальником Відділу.
12.3. Вирішення питання про надання днів відпочинку за відпрацьовані вихідні дні, відпусток без збереження заробітної плати здійснюється начальником Відділу.
12.4. У Відділі ведеться щомісячний табельний облік робочого часу його працівників, який підписується начальником Відділу.
12.5. Кожен працівник Відділу зобов’язаний підтримувати нормальний морально-психологічний клімат, уважно ставитись до співробітників, надавати необхідну в роботі допомогу, ставитись з належною увагою до відвідувачів.

ХШ. ПЛАНОВІ ВІДПУСТКИ Й ВІДРЯДЖЕННЯ

13.1. Щорічно до 5 січня головні спеціалісти Відділу складають графіки щорічних основних відпусток на поточний рік, які можуть протягом року коректуватися у зв’язку з виробничою необхідністю або сімейними обставинами працівника. Графіки щорічних основних відпусток працівників Відділу затверджуються начальником.
13.2. Відпустки працівникам надаються на підставі заяви, яка за 14 днів до початку відпустки подається на ім’я начальника Відділу.
13.3. Накази про відпустки та виїзд у відрядження працівників відділу видає начальник.
13.4. Звіти про відрядження працівників Відділу затверджує начальник не пізніше 3-х робочих днів від дня їх прибуття з відрядження.

ХІV. ОПЛАТА ПРАЦІ, НАДБАВКИ, ПРЕМІЇ ТА ЗАОХОЧЕННЯ

14.1. Встановлення розмірів посадових окладів здійснюється у відповідності з чинним законодавством та в межах фонду заробітної плати.
14.2. Розмір доплати за виконання робіт не передбачених посадовою інструкцією, а введених до функціональних повноважень працівника, встановлюється згідно чинного законодавства в межах фонду заробітної плати та місячних коштів затверджуються наказом по Відділу після затвердження бюджету на поточний рік, на час виконання працівником зазначених повноважень.
14.3. Надбавки, премії працівникам Відділу встановлюються в межах фонду заробітної плати та помісячних кошторисів відповідно до Положення про порядок встановлення доплат, надбавок, премій та матеріальної допомоги працівникам Відділу та централізованої бухгалтерії та затверджується наказом по Відділу.
14.4. Надбавки та премії носять заохочувальний, стимулюючий характер їх розмір визначається начальником Відділу помісячно відповідно до якості, обсягів, складності, важливості, своєчасності виконаних робіт в межах фонду заробітної плати та помісячних кошторисів згідно чинного законодавства і не потребує погодження з профспілковим комітетом.

XV. МАЙНО ВІДДІЛУ

15.1. Для належного здійснення покладених на Відділ повноважень в галузі освіти, культури, спорту для забезпечення своєчасного та об’єктивного реагування на всі події на заходи, що відбуваються в закладах підпорядкованих Відділу, всі працівники мають рівний доступ до використання матеріальних цінностей, оргтехніки, що знаходяться на балансах Відділу.
15.2. Відповідальність та збереження матеріальних цінностей несуть працівники Відділу відповідно до визначених повноважень.